Follow us
صفحه اصلی > محصولات > حلالها
N اکتان سیایاس شماره: 111-65-9

N اکتان سیایاس شماره: 111-65-9

اکتان است هیدروکربن و آلکان با C8H18 فرمول شيميايي و چگال فرمول ساختاری CH3 (CH2) 6CH3. اکتان بسیاری از isomers ساختاری است که مقدار و محل انشعاب در زنجیره کربن متفاوت است. یکی از این isomers 2,2,4 trimethylpentane (isooctane) است که به عنوان یکی از مقادیر استاندارد در مقیاس عدد اکتان استفاده می شود. اکتان بنزین (بنزین) جزء است. با تمام کم وزن مولکولی هیدروکربن اکتان فرار و بسیار قابل اشتعال است.