Follow us
صفحه اصلی > محصولات > مراقبت شخصی
سدیم Hexametaphosphate(SHMP) شماره CAS: 10124-56-8

سدیم Hexametaphosphate(SHMP) شماره CAS: 10124-56-8

هگزامتافسفات سديم (SHMP) است hexamer از تركيب (NaPO3) 6. [2] سدیم هگزامتافسفات تجارت به طور معمول مخلوطی از metaphosphates پلیمری، که hexamer است و معمولا ترکیب به این نام نامیده می شود است. درستی آن است سدیم polymetaphosphate نامیده می شوند.