Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
داو دوپانت به تقسیم به 3 شرکت مستقل ایجاد
Feb 27, 2018


داو دوپانت در تاریخ 26 فوریه نام سه شرکت است که برنامه ریزی برای ایجاد شرکت های مستقل فاش. شرکت کشاورزی را نام Cortevta Agriscience علم مواد شرکت داو است و ویژه محصول شرکت دوپونت است.

Corteva Agriscienc ادغام دوپانت گياهپزشكي DuPont پیشتاز و داو AgroScience سه بخش کسب و کار و به یک شرکت مستقل کشاورزی در زمینه تکنولوژی بذر گیاه حفاظت و دیجیتال کشاورزی ساخته خواهد شد.

علوم مواد استفاده شود نقاط قوت ادغام و نوآوری آن تمرکز بر سه بخش های بالا رشد بازار: بسته بندی زیرساخت و مصرف کننده سلامت.

شرکت علم مواد انتظار می رود در پایان سه ماهه اول سال 2019، در حالی که محصولات کشاورزی و تخصص شرکت انتظار می رود برای تکمیل جداسازی توسط 1 ژوئن 2019 تقسیم می شود.