Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
معامله گران سود سوز آور: بسیاری از عدم قطعیت وجود دارد.
May 14, 2018

  
هفته گذشته بازار داخلی سود سوز آور ضعیف است. تولید کنندگان ايزوکوئينولين و دارای خاصيت کم موجودی کلی، اما چون قیمت قلیایی مایع در قسمت فوقانی می رسد ادامه کاهش تاثیر بیشتری در بازار سود سوز آور دارند. بازار فعلی هنوز هم کمتر مثبت است، هنوز وجود دارد فضای بازار صبر کنید و ببینید، معامله واقعی دشوار است به منظور بهبود، شرکت کنندگان محتاط آن انتظار می رود است که بازار ايزوکوئينولين و دارای خاصيت عمده بازار در کوتاه مدت دنبال هستند. با توجه به این، توصیه می شود که شرکت های پایین دست و معامله گران مواضع خود را به عنوان مورد نیاز را می توانید. در دوره بعد توجه بیشتر باید به روند قیمت های مایع سود سوز آور و وضعیت امضای اکسید آلومینیوم پرداخت می شود.