Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
بوتانون: پایان پیام آرام است
May 30, 2018

در این هفته، بازار داخلی بوتانون در حال تقویت است. وضعیت حفاظت از محیط زیست هنوز هم دردناک است و ساخت و ساز در پایین دست خوب نیست. جو در بازار بوتانون هنوز روشن است. با افزایش قیمت نفت در بازار چین، تانک ها برای هضم، قیمت بازار بوتانون از آخر هفته گذشته بسیار تغییر نکرده است. پیشنهاد بالا کمی بالاتر است. کمی شل شدن با توجه به عدم هدایت اصلی قیمت کارخانه در پایان ماه، همراه با ادامه کاهش نفت خام بین المللی، ذهنیت بازار منفی، شرکت کنندگان در بازار، خلق و خوی کارکنان بالا نیست و انتظار بیشتری برای خط مشی قیمت محصولات کارخانه پیش بینی می شود بازار داخلی پیش از پایان ماه، بوتانون ضعیف را تثبیت کند.